Orari i Punës

DITËVE TË JAVËS:  08:00 – 16:30

Lokacioni

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës
Miradi e Epërme, 12000

Adresa në Hart

Kontakti

038 60 60 60

Tel: +381 (0) 38/60 60 60

[email protected]

Kush jemi ne?

EUROLAB – QAK!

EUROLAB është themeluar në vitin 2008, është e organizuar ligjërisht si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar me seli në Prishtinë. Institucion profesional për kërkime, aplikime eksperimentale në shkencat e natyrës gjegjësisht në fushën e komunikacionit rrugorë.

Më Shumë
 • Mbrojtjen e interesave të vozitësve dhe pjesëmarrësve të tjerë në  komunikacionin rrugor.
 • Propozon masa dhe ndikon në politikën e komunikacionit rrugor, duke  u angazhuar posaçërisht në sigurinë e    pjesëmarrësve në komunikacion.
 • Kontribuon në mbrojtjen e ambientit.
 • Trajnimet

  Trajnimet
  QAK “EU ROLAB” si instucion profesional për kërkime dhe aplikime eksperimentale mban trajnime për të gjitha qendrat e kontrollimeve teknike në tërë Kosovën Trajnimet mbahën dy herë në vit ku ftohen ekspertë të fushave përkatese si vendorë ashtu edhe të huaj, ku ligjërohet mbi procedurat e kontrollimeve teknike për të gjitha llojet e mjeteve me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe profesionalizimit gjatë punës.
 • Çertifikimi

  Çertifikimi
  EUROLAB është çertifikuar me standardin për ruajtjen dhe menaxhimin e cilësisë: ISO 9001:2008 nga TUV NORD. Vlenë të përmendet që EUROLAB është në procedurë të çertifikimit edhe me standardet tjera: 17021, 17024, 17025.
 • Çelësi i suksesit

  Çelësi i suksesit
  EUROLAB përfaqëson një institucion të autorizuar nga Ministria e Transportit dhe e Postë Telekomunikacionit  për kryerjen e shërbimeve të specializuar në fushën e komunikacionit rrugorë. Suksesi afarist mbështetet në kushtet optimale të zhvillimit të veprimtarisë.

Shërbimet

Homologimi

Si një procedurë me të cilën vërtetohet përputhshmëria..

Më Shumë→

Përshtatshmëria e automjetit si tërësi
me dispozitat rregullative që duhet ti plotësoj automjeti).

Kontrolla

Si test, kontrollim apo inspektim që kryhet me qellim qe të provohet gjendja.

Më Shumë →

Përforcimi ose gjendja dhe funksionimi i pajimeve,
i pajisjeve dhe i pjesëve të automjetit.

Mbikëqyrja

Mbikëqyrja Profesionale apo Monitorimi I Qendrave të Kontrollimit Teknik të Automjeteve në Kosove.

Më Shumë→

Mbikëqyrja Profesionale bëhet ne mënyrë transparente për te gjitha qendrat
mbikëqyrja vizuale bëhet me ane te kamerave

Homologimi individual

Homologimi individual i automjeteve të ndryshuara (modifikuara)

Rishtypja e numrit të shasisë (VIN)

Nevoja për identifikimi e automjeteve është e pranishme në të gjitha vendet ku lajmërohen automjetet.

Inspektimi i Automjetetve të aksidentuara

Inspektimi i Automjetetve të aksidentuara

Objektivat

• Mbrojtjen e interesave të vozitësve dhe pjesëmarrësve të tjerë në  komunikacion rrugor.
Më Shumë→

Çelësi i suksesit


EUROLAB përfaqëson një institucion të autorizuar nga Ministria e Transportit dhe e Postë Telekomunikacionit, tani Ministria e Infrastrukturës
Më Shumë→

Çertifikimi


EUROLAB është çertifikuar me: ISO 9001:2008 nga TUV NORD, per here te pare dhe riçertifikuar per çdo vit…
Më Shumë→

Kapacitetet

EuroLAB-i ka në dispozicion një hapësirë prej 1200m2 hapësirë punuese…

Më Shumë→

Trajnimet


QAK “EU ROLAB” si instucion profesional për kërkime dhe aplikime eksperimentale mban trajnime
Më Shumë→

LAJMET DHE NGJARJET

 • Kategorizimi i Automjeteve

  Të gjitha mjetet të cilat importohen në territorin e Republikës së Kosovës, janë të detyruara të kalojnë në kontrollin e parë teknik vjetor së bashku me procedurën e Homologimit .
  Kontrollimi apo inspektimi kryhet me qëllim që të testohet gjendja fizike, mekanike, përforcimi dhe funksionimi i pajimeve, i pajisjeve dhe i elementeve të automjetit. Kontrollimi teknik i automjeteve është veprimtari me rëndësi për interesin e gjithë shoqërisë sonë shikuar nga aspekti i qarkullimit të sigurt në trafik, dhe në mbrojtjen e ambientit nga ndotja. Kontrollimi teknik është obligativ për të gjitha mjetet motorike dhe mjetet bashkëngjitëse (rimorkiot) përpos mjeteve motorike që përdoren për punë, gjë që është rregulluar me dispozitat ligjore. Gjatë kontrollimit teknik kontrollohen të gjitha pajisjet të cilat në mënyrë serike janë instaluar në automjet, pa i demontuar ato. Kjo nënkupton atë që nëse mbikëqyrësi i qendrës për kontrollim teknik vëren ndonjë të metë e cila ka ndikim negativ në sigurinë aktive dhe pasive të automjetit ku në këtë rast është i obliguar që vetëm ta shpall automjetin teknikisht jo në rregull. Për t’iu nënshtruar kontrollimit teknik automjeti duhet të jetë në gjendje të mirë, i pastër dhe pa dëmtime të dukshme. Ajo që çdo pronar i automjetit duhet të bëjë para se ta dërgojë automjetin në kontrollim teknik është kontrollimi preventiv. Kjo nënkupton kontrollimin e atyre pjesëve të cilat janë me rëndësi për qarkullimin e sigurt të tij në trafikun rrugor. Ky kontrollim preventiv bëhet vizualisht dhe manualisht. Pas përfundimit të kontrollimit teknik pronari i automjetit pajiset me një Çertifikatë të rregullsisë teknike me të cilën e vërtetohet gjendja teknike e automjetit.