EUROLAB është çertifikuar me standardin për ruajtjen dhe menaxhimin e cilësisë: ISO 9001:2008 nga TUV NORD duke u riçertifikuar per çdo vit, si edhe me ISO/IEC 27001: 2013 për sigurinë e informatave.
Vlen të përmendet që EUROLAB është në procedurë të çertifikimit edhe
me standardet tjera: 17021, 17024, 17025