EUROLAB-i ka në dispozicion një hapësirë prej 1000m2 hapësirë punuese për kontrollim teknik të automjeteve mekatër linja aktive për inspektim të veturave, me 600 m2 hapsirë për administratë dhe 140 vend parkingje të veturave e 15 vend parkingje për automjete komerciale (kamion, maune, autobus).

Kapacitetet kuadrovike :

QAK ”Euro Lab” sh.p.k. ka një staf
prej 35 personave ku bëjnë pjesë:

Drejtori Egzekutiv
Zëvendës drejtori
1 Asistent Drejtori
5 Inxhinierë
5 Pranuese dokumentes
6 Teknik
4 Inspektues
3 ne Financa dhe Kontabilitet
1 Monitoriues i QKTA-ve
2 IT
2 Mbikëqyrës të Parkingjeve
1 Shtëpiak dhe 4 Pastruese