Euro-Lab QAK

• Mbrojtjen e interesave të vozitësve dhe pjesëmarrësve të tjerë në  komunikacion rrugor.
• Propozon masa dhe ndikon në politikën e komunikacionit rrugor, duke  u angazhuar posaçërisht në sigurinë e    pjesëmarrësve në komunikacion.
• Kontribuon në mbrojtjen e ambientit.
• Kujdeset për përparimin dhe mbështet zhvillimin e turizmit të motorizuar kombëtar dhe ndërkombëtar, posaçërisht duke bashkëpunuar me shoqëritë automobilistike jashtë vendit.
• Bashkëpunon me organet shtetërore, me institucionet shkencore dhe profesionale.
• Përfaqëson interesat e automobilizmit Kosovar në asociacionet dhe organizatat ndërkombëtare.
• I realizon edhe qëllimet dhe detyrat e tjera të parapara sipas ligjit dhe statutit.